Tag Archives: Đường 9

Chiến dịch phản công Đường 9 – Nam Lào năm 1971

Ban Dong 1971

Trải qua 45  ngày đêm chiến đấu liên tục, quân và dân ta đã đánh bại cuộc hành quân “Lam Sơn 719″ của Mỹ – VNCH hòng cắt đứt tuyến vận chuyển chiến lược của ta từ gốc, thực hiện chủ trương “Việt Nam hóa chiến tranh”.