Category Archives: Chiến dịch

Chiến dịch tiến công Đắc Tô 1967

Dac To - Lan 1 - avata

Chiến dịch Đắc Tô năm 1967 (Chiến dịch Đắc Tô 1) là chiến dịch tiến công quân Mỹ của lực lượng vũ trang Tây Nguyên diễn ra trước và sát thời điểm quân và dân miền Nam mở cuộc tiến công

Chiến dịch phản công Đường 9 – Nam Lào năm 1971

Ban Dong 1971

Trải qua 45  ngày đêm chiến đấu liên tục, quân và dân ta đã đánh bại cuộc hành quân “Lam Sơn 719″ của Mỹ – VNCH hòng cắt đứt tuyến vận chuyển chiến lược của ta từ gốc, thực hiện chủ trương “Việt Nam hóa chiến tranh”.